کمربند شانه ای که اندام فوقانی را به تنه وصل می کند از به هم پیوستن استخوانهای بازو ، کتف و ترقوه به وجود می آید.عمده حرکات شانه در مفصل گلنوهومرال  است ولی مفاصل اسکاپولو – توراسیک ،آکرومیوکلاویکولار و استرنوکلاویکولار نیز به میزان کمتری در حرکات این ناحیه نقش دارند . مثلاً حرکت دورکردن شانه (Abduction) به نسبت دودر مفصل گلنئوهومرال  به یک در اتصال بین کتف و قفسه سینه اتفاق می افتد .مفصل شانه بصورت گوی و کاسه بوده و با توجه به کم عمق بودن حفره گلنوئید، حرکت زیاد مفصل و شل بودن نسبی کپسول مفصلی ،مفصل شانه ناپایدارترین مفصل بدن می باشد. در واقع دررفتگی این مفصل به صورت حاد یا پی در پی  بیش از هر مفصل دیگر در بدن دیده می شود.اصولاً بیماریهای ناحیه شانه عمدتاً مربوط به نسوج نرم اطراف مفصل مانند عضلات ،تاندونها،رباطها ، لیگامانها …) می باشند و آرتروز شانه به مراتب ناشایعتر از آرتروز سایر مفاصل اندام تحتانی و حتی اندام فوقانی است .

اشتراک در تلگرام