برای مشاهده مقالات انگلیسی به اینجا مراجعه نمایید


لیست مقالات فارسی:

PDFترمیم آرتروسکوپیک پارگیهای وسیع و بزرگ روتاتور کاف

PDFمقایسه آزادسازی سندروم تونل کارپ با سه روش مختلف

PDFبررسی خطای ناشی از جابجا شدن مارکرهای دستگاه آنالیز حرکتی روی نقاط استخوانی در هنگام اندازه گیری وضعیت و راستای سه بعدی استخوان کتف

PDFبررسی نتایج دراز مدت آرتروپلاستی تروکانتر بزرگ در بیماران مبتلا به عفونت چرکی قبلی مفصل ران

PDFبررسی نتایج جابجایی زیرجلدی قدامی عصب اولنار و عوامل مرتبط، در مبتلایان به سندرم تونل کوبیتال

PDFنتایج کوتاه مدت ترمیم آرتروسکوپیک تاندون عضله ساب اسکاپولاریس

PDFارزیابی دقت ام.آر.آی در پارگی روتاتور کاف

PDFترمیم ضایعات کپسولولابرال بالایی شانه با کمک آرتروسکوپی: بررسی کوتاه مدت

PDFبرداشتن آرتروسکوپیک کیست گانگلیون پشت مچ دست: نتایج کوتاه مدت

PDFبررسی نتایج درمانی ترمیم ضایعات کپسولولابرال قدامی شانه با کمک آرتروسکوپ

PDFترمیم ضایعات کپسولولابرال بالایی شانه با کمک آرتروسکوپی

PDFدرمان پارگی های غیرقابل ترمیم روتاتورکاف با پا کسازی فضای سا بآکرومیال، قطع تاندون بای سپس و تراشیدن توبروزیته به روش آرتروسکوپ

PDFآسیب های زانو در بیماران زانوی شناور

اشتراک در تلگرام