مطالعات نشان داده است برداشتن استخوان زیر آکرومیون یا آکرومیو پلاستی به تنهایی نمی تواند مانع از پیشرفت پارگی تاندون گردد و تاندون به پیشرفت خودش ادامه می دهد تا زمانیکه پارگی به طرف پارگی کامل ، بزرگ و وسیع برود و بعد آن نیز ممکن است به تخریب کامل مفصل منجر شود. به همین جهت زمانیکه نیاز برای جراحی تاندون ناقص روتاتورکاف باشد حتما باید علاوه بر آکرومیوپلاستی نسوج دژنره و خراب تاندون را برداشت و بعد اقدام به ترمیم آن نمود.