آيا پارگي هاي ناقص تاندون هاي روتاتوركاف خود به خود ترميم مي شوند؟

 

از معروف ترين مطالعات، مي توان به مطالعه ژاپني ها در سال 1994 ميلادي اشاره كرد كه در يك بررسي دوساله به اين نتيجه رسيدند كه تقريبا تمام تاندون هاي روتاتوركاف كه به صورت ناقص پاره شده اند در نهايت تبديل به يك پارگي كامل مي شوند.

در مورد پيشرفت پارگي كه با چه سرعتي پيش مي رود ؟ مطالعات نشان داده است كه بستگي به ضخامت مقدار پارگي تاندون دارد واگر پارگي تاندون بيمار كمتر از 50 درصد محل اتصال تاندون به استخوان باشد معمولا در طي 5 سال آينده در  14  درصد بيماران تبديل به پارگي كامل نسبتا  بزرگي مي شود ولي اگر پارگي بيش از 50 درصد محل اتصال تاندون به استخوان باشد در 5 سال آينده بين 55 و در برخي از مطالعات تا 70 درصد شانس داده اند كه اين پارگي مي تواند تيديل به پارگي كامل و نسبتا بزرگ شود.

ارتباط با مطب

 

02188710300

 

02188710371

 

مشاوره رایگان در تلگرام

 

ویزیت آنلاین

ارتباط با مطب