در بسیاری از موارد تصور بیماران بر آن است که MRI یا روش های تصویربرداری گرانتر بهتر ضایعات اندام ها را نشان می دهد در صورتیکه این صحیح نیست و برای هر ضایعه، معاینه تصویربرداری خاص خود آن ضایعه سی تی اسکن، MRI  یا عکس ساده بنا به تشخیص جراح بهتر ضایعات را نشان می دهد.