بررسي هاي راديولوژيك

 

در بسياري از موارد تصور بيماران بر آن است كه MRI يا روش هاي تصويربرداري گرانتر بهتر ضايعات اندام ها را نشان مي دهد در صورتيكه اين صحيح نيست و براي هر ضايعه، معاينه تصويربرداري خاص خود آن ضايعه سي تي اسكن، MRI  يا عكس ساده بنا به تشخيص جراح بهتر ضايعات را نشان مي دهد.