تاندونهای روتاتورکاف چه هستند و چه کاری انجام می دهند؟

– تاندونهای روتاتورکاف در اصل شامل ساختمان تاندونی چهار عضله فوق خاری ، تحت خاری ، عضله زیرکتفی و عضله گرد کوچک هستند که به یکدیگر اتصال پیداکرده و بصورت تاندون های چرخاننده مفصل شانه در قسمت  قدامی بالا و خلف سر استخوان بازو را می پوشانند.کار تاندوهای روتاتورکاف کمک به بالا بردن ، چرخاندن و مستحکم کردن سر استخوان بازو در درون حفره گلنوئید می باشد.