درمان رسوب كلسيم درون تاندون

 

روش هاي مختلفي از تجويز داروهاي ضد التهاب، فيزيو تراپي، تزريق PRP و گاهي اوقات زدن سوزن در درون  رسوب كلسيم، خارج كردن آن و شستشوي آن است. گاهي اوقات كه كلسيم بزرگ باشد و به اين مرحله پاسخ ندهد و درد مريض شديد باشد بهترين كار آرتروسكوپي و برداشتن كلسيم و ترميم روتاتوركاف   است.