رسوب کلسیم و ورم حاد روتاتور کاف

علت دقیق این بیماری ناشناخته است. فرضیه هایی مبنی بر از بین رفتن قسمتی از تاندون و تغییر شکل بافتی و سپس رسوب کلسیم مطرح است . تئوریهایی از قبیل دژنرسانس اولیه تاندون و یا متاپلازی بافتی را عموماً این رسوب در ۱۰ تا ۱۵ میلی متر  انتهایی تاندونهای روتاتورکاف که خونرسانی خوبی ندارد رخ می دهد . این بیماری خود به خود خوب شونده self Limiting بوده و معمولاً پس از گذشت یک الی دو سال کلسیم ررسوب یافته جذب شده و به جای آن نسج جوشگاهی تشکیل می شود.

نشانه های بالینی

این بیماری غالباً در افراد بین ۲۵ تا ۵۰ سال اتفاق می افتد . شیوع این بیماری در زنان بیشتر از مردان است . سیر این بیماری دارای سه مرحله (فاز) متفاوت است:مرحله اول یا فاز تشکیل (Formative) که طی آن کلسیم تدریجاً در درون تاندونهای کلاهک چرخاننده رسوب می کند . در این مرحله بیمار عمدتاً درد  در حرکات  دارد.گاه بیماری هر دو شانه را درگیر می کند.مرحله دوم یا فاز تثبیت  که بیمار درد کهنه و خفیفی دارد . مرحله سوم یا فاز جذب (Resorptive) ، در این مرحله با هجوم بافت التهابی کلسیم موجود ابتدا حالت خمیری شکل پیدا کرده و نهایتاً جذب می شود.در این مرحله حالت التهابی وجود داشته و ممکن است با تشکیل حالتی شبیه به آبسه شیمیایی (Chemical Abscess) بیمار به طور ناگهانی دچار درد شدیدبا توصیف فرو کردن خنجر در شانه داشت . .بی حرکتی در تسکین درد تأثیر نداشته و بیمار شبانه روز احساس درد می کند.با جذب کلسیم تدریجاً درد بیمار از بین می رود.

درمان

در مرحله اول و دوم درمان شامل تجویز داروهای ضد درد غیر استروئیدی و فیزیوتراپی است. در این مرحله  نیازی به خارج کردن کلسیم نمی باشد .  در فاز سوم که با التهاب و درد  شدیدتری همراه است تزریق کورتون  در بورس زیر آکرومیون و خارج کردن کلسیم خمیری شکل با سرنگ و گاهاً شستشو ممکن است باعث تسکین درد شود. اگر درد بیمار مدت طولانی ادامه یابد عمل جراحی بصورت باز یا آرتروسکوپیک  به منظور خارج کردن کلسیم ضرورت پیدا می کند.