مراحل مختلف آزاد كردن كانال كارپ و مقايسه با روش باز

 

تصاوير زير برش عمل جراحي آزاد كردن كانال مچ دست و جوشگاه آنرا به دو روش اندوسكوپي و كلاسيك نشان مي دهد.