برنامه های تلویزیونی

48:01
truncate dir-rtl

دررفتگی مفصل شانه

46:37
truncate dir-rtl

پارگی تاندونهای شانه - روتاتورکاف

47:19
truncate dir-rtl

شانه یخ زده

01:11
truncate dir-rtl

شانه یخ زده چیست؟

01:08
truncate dir-rtl

علل شانه یخ زده

07:48
truncate dir-rtl

مراحل شانه یخ زده

03:05
truncate dir-rtl

آناتومی مفصل شانه

01:58
truncate dir-rtl

شایع ترین مشکل شانه

03:29
truncate dir-rtl

دررفتگی مفصل شانه چیست

06:06
truncate dir-rtl

علل دررفتگی شانه

03:14
truncate dir-rtl

علایم دررفتگی شانه

03:14
truncate dir-rtl

علایم دررفتگی شانه

04:05
truncate dir-rtl

درمان دررفتگی شانه

04:45
truncate dir-rtl

درمان دررفتگی راجعه شانه

03:14
truncate dir-rtl

رابطه شانه یخ زده و دیابت و دردهای بازو

05:53
truncate dir-rtl

تشخیص شانه یخ زده

06:21
truncate dir-rtl

درمان شانه یخ زده

02:02
truncate dir-rtl

ارتباط بین گیرافتادگی و پارگی روتاتورکاف

02:31
truncate dir-rtl

افراد مستعد در پارگی روتاتورکاف

02:01
truncate dir-rtl

جراحی پارگی های ناقص روتاتورکاف

03:08
truncate dir-rtl

درد پارگی روتاتورکاف

04:28
truncate dir-rtl

دردهای روتاتورکاف در ناحیه بازو

03:27
truncate dir-rtl

درمان پارگی های روتاتورکاف

03:04
truncate dir-rtl

درمان پارگی های ناقص روتاتورکاف

01:52
truncate dir-rtl

روتاتورکاف چیست

01:12
truncate dir-rtl

شیوع پارگی تاندون روتاتورکاف

04:15
truncate dir-rtl

علائم پارگی تاندون روتاتورکاف

01:09
truncate dir-rtl

عوامل پارگی روتاتورکاف

03:14
truncate dir-rtl

رابطه شانه یخ زده و دیابت و دردهای بازو

03:14
truncate dir-rtl

رابطه شانه یخ زده و دیابت و دردهای بازو

03:14
truncate dir-rtl

رابطه شانه یخ زده و دیابت و دردهای بازو

48:01
truncate dir-rtl

دررفتگی مفصل شانه

46:37
truncate dir-rtl

پارگی تاندونهای شانه - روتاتورکاف

47:19
truncate dir-rtl

شانه یخ زده

01:11
truncate dir-rtl

شانه یخ زده چیست؟

01:08
truncate dir-rtl

علل شانه یخ زده

07:48
truncate dir-rtl

مراحل شانه یخ زده

03:05
truncate dir-rtl

آناتومی مفصل شانه

01:58
truncate dir-rtl

شایع ترین مشکل شانه

03:29
truncate dir-rtl

دررفتگی مفصل شانه چیست

06:06
truncate dir-rtl

علل دررفتگی شانه

03:14
truncate dir-rtl

علایم دررفتگی شانه

03:14
truncate dir-rtl

علایم دررفتگی شانه

04:05
truncate dir-rtl

درمان دررفتگی شانه

04:45
truncate dir-rtl

درمان دررفتگی راجعه شانه

03:14
truncate dir-rtl

رابطه شانه یخ زده و دیابت و دردهای بازو

05:53
truncate dir-rtl

تشخیص شانه یخ زده

03:14
truncate dir-rtl

رابطه شانه یخ زده و دیابت و دردهای بازو

03:14
truncate dir-rtl

رابطه شانه یخ زده و دیابت و دردهای بازو

03:14
truncate dir-rtl

رابطه شانه یخ زده و دیابت و دردهای بازو

48:01
truncate dir-rtl

دررفتگی مفصل شانه

46:37
truncate dir-rtl

پارگی تاندونهای شانه - روتاتورکاف

47:19
truncate dir-rtl

شانه یخ زده

01:11
truncate dir-rtl

شانه یخ زده چیست؟

01:08
truncate dir-rtl

علل شانه یخ زده

07:48
truncate dir-rtl

مراحل شانه یخ زده

03:05
truncate dir-rtl

آناتومی مفصل شانه

01:58
truncate dir-rtl

شایع ترین مشکل شانه

03:29
truncate dir-rtl

دررفتگی مفصل شانه چیست

06:06
truncate dir-rtl

علل دررفتگی شانه

03:14
truncate dir-rtl

علایم دررفتگی شانه

03:14
truncate dir-rtl

علایم دررفتگی شانه

04:05
truncate dir-rtl

درمان دررفتگی شانه

04:45
truncate dir-rtl

درمان دررفتگی راجعه شانه

03:14
truncate dir-rtl

رابطه شانه یخ زده و دیابت و دردهای بازو

03:14
truncate dir-rtl

رابطه شانه یخ زده و دیابت و دردهای بازو

03:14
truncate dir-rtl

رابطه شانه یخ زده و دیابت و دردهای بازو