ویدیوهای آموزش پزشکان

07:01
truncate dir-rtl

معاینه بالینی شانه_پارت اول

08:52
truncate dir-rtl

معاینه بالینی شانه_پارت دوم

08:52
truncate dir-rtl

معاینه بالینی شانه_پارت سوم

06:49
truncate dir-rtl

معاینه بالینی شانه_پارت چهارم

07:13
truncate dir-rtl

آناتومی شانه_پارت اول

08:17
truncate dir-rtl

آناتومی شانه_پارت دوم

07:38
truncate dir-rtl

آناتومی شانه_پارت سوم

14:01
truncate dir-rtl

آناتومی شانه_پارت چهارم

11:44
truncate dir-rtl

آناتومی شانه_پارت پنجم

06:35
truncate dir-rtl

ایمپینجمنت و پارگی تاندون روتاتورکاف-پارت اول

10:08
truncate dir-rtl

ایمپینجمنت و پارگی تاندون روتاتورکاف-پارت دوم

10:30
truncate dir-rtl

ایمپینجمنت و پارگی تاندون روتاتورکاف-پارت سوم

20:30
truncate dir-rtl

ایمپینجمنت و پارگی تاندون روتاتورکاف-پارت چهارم

13:47
truncate dir-rtl

درمان ایمپینجمنت و پارگی تاندون روتاتورکاف-پارت اول

07:12
truncate dir-rtl

درمان ایمپینجمنت و پارگی تاندون روتاتورکاف-پارت دوم

11:50
truncate dir-rtl

درمان ایمپینجمنت و پارگی تاندون روتاتورکاف-پارت سوم

08:08
truncate dir-rtl

درمان ایمپینجمنت و پارگی تاندون روتاتورکاف-پارت چهارم

11:31
truncate dir-rtl

درمان ایمپینجمنت و پارگی تاندون روتاتورکاف-پارت پنجم

02:35
truncate dir-rtl

جااندازی باز و فیکساسیون دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار

02:56
truncate dir-rtl

چگونه رباط صلیبی قدامی بازسازی می شود (پارت اول)

02:29
truncate dir-rtl

چگونه رباط صلیبی قدامی بازسازی می شود (پارت دوم)

01:51
truncate dir-rtl

چگونه رباط صلیبی قدامی بازسازی می شود (پارت سوم)

02:28
truncate dir-rtl

تکنیک عمل جراحی لاتارژه

02:08
truncate dir-rtl

چگونه منیسک ترمیم می شود

02:03
truncate dir-rtl

چگونه غضروف صدمه دیده بازسازی می شود (روش موزاییک پلاستی)

02:21
truncate dir-rtl

چگونه پی آر پی تهیه می شود

02:35
truncate dir-rtl

برداشتن آرتروسکوپیک رسوب کلسیم از داخل تاندون های روتاتورکاف

02:49
truncate dir-rtl

چگونه تعویض کامل مفصل شانه انجام می شود (برعکس)

01:53
truncate dir-rtl

چگونه آتروسکوپی شانه انجام می شود

02:08
truncate dir-rtl

تعویض کامل مفصل زانو (پارت اول)

02:41
truncate dir-rtl

تعویض کامل مفصل زانو (پارت دوم)

04:27
truncate dir-rtl

تعویض کامل مفصل شانه